เรื่องข้าว ข้าว

ข้าวเปลือกหอมมะลิ-font2
ลักษณะของข้าว
X