Products tagged “ข้าวอินทรีย”

  • ข้าวกล้องงอก หอมนิลล้านนา ออร์แกนิค

    125.00 ฿

    จากการศึกษาและวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับประเทศญี่ปุ่นพบว่า ข้าวกล้องงอก” มี สารกาบามากกว่าข้าวกล้องปกติถึง 15 เท่า การบริโภคข้าวกล้องงอกสามารถป้องกันการทำลายสมอง เนื่องจากสารเบต้า อะไมลอยด์เปปไทด์ (Beta-amyloid peptide) ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคสูญเสียความทรงจำ (อัลไซเมอร์) ดังนั้น ในต่างประเทศจึงได้มีการนำสารกาบามาใช้ในวงการแพทย์เพื่อการรักษาโรคเกี่ยวกับระบบประสาทต่าง ๆ หลายโรค เช่น โรควิตกกังวล โรคนอนไม่หลับ โรคลมชัก เป็นต้น รวมทั้งผลการวิจัยด้านสุขภาพระบุว่าข้าวกล้องงอกที่ประกอบด้วยสารกาบา มีผลช่วยลดความดันโลหิต ลด LDL (Low densitylipoprotein) ลดอาการอัลไซเมอร์ ลดน้ำหนัก ทำให้ผิวพรรณดี และใช้บำบัดโรคเกี่ยวกับระบบประสาทส่วนกลาง

X